Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

10.1. Meldeplikt ved sykdom

Sist oppdatert:01.03.2012 08:20
Arbeidstakeren plikter første fraværsdag og senest innen arbeidstidens slutt, å melde fra til arbeidsgiveren om at fraværet skyldes sykdom.
Arbeidsgiver kan inngå avtale om varsling ved arbeidsdagens start.

Retten til sykepenger inntrer først fra den dag melding om sykdom blir gitt til arbeidsgiveren. Dette gjelder både når arbeidstakeren benytter egenmelding og når vedkommende blir sykmeldt av lege.

Hvis melding ikke er gitt, har vedkommende ikke krav på sykepenger.

Hvordan det skal meldes fra, sier loven ikke noe om. Telefon til virksomheten er altså godt nok.

Her skal virksomheten fastsette i arbeidsreglementet eller på annen måte, til hvem i virksomheten beskjed om sykdom skal gis (se for øvrig pkt. 10.2).

Unntak fra regelen om at beskjed om sykdom skal gis første fraværsdag, gjelder hvis det er særlige grunner for at arbeidstakeren ikke har gitt melding, og at det er på det rene at sykdommen har ført med seg arbeidsuførhet fra et tidligere tidspunkt enn meldingsdagen.
Emneord: Sykefravær